Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan 1.6.2017 alkaen tiettyjen kunnan ja kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset yhtymäkokouksen tiedoksi. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Ilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa.
 

Ilmoitusvelvollisuuden piiri:

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kuntayhtymän keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä (REDU) ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuntayhtymän johtaja/vs. johtaja yhtymähallituksen esittelijöinä (KL 84.2 §).

 
Ilmoituksen sisältö:

Ilmoitus on tehtävä luottamushenkilön tai viranhaltijan toimimisesta elinkeinotoimintaa (liike- ja ammattitoimintaa) harjoittavien yritysten ja muiden yhteisöjen:

  • johtotehtävissä (toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät) sekä
  • luottamustoimissa (yhteisön tai yrityksen toimielinten jäsenyys eli keskeisimmin yrityksen hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyys).

Lisäksi ilmoitus tehdään merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Merkittävällä varallisuudella tarkoitetaan mm. merkittäviä kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistuksia omassa kunnassa tai muulla alueella, johon päätöksenteko kohdistuu. Tulkintaohjeena pidetään varallisuuden liittymistä elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan (esim. oman asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin). Lisäksi ammattiin liittyvillä osakkuuksilla ja omistuksilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Tapauskohtaisesti luottamustehtävän hoitamisen kannalta voi olla merkitystä:

  • kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistamisella,
  • muulla osakkeenomistuksella,
  • merkittävällä velalla ja kolmannen tahon puolesta annetulla sitoumuksella (esim. takaus tai vakuus),
  • maan ja metsän omistuksella omassa kunnassa,
  • henkilön yhdistys- ja säätiötoiminnalla (esim. säätiön puheenjohtajuus, mutta ei pelkkä yhdistyksen jäsenyys).

Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat henkilörekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).

Yhteyshenkilö

Sidonnaisuusrekisterin yhteyshenkilö on hallintosihteeri Tarja Piittisjärvi (tarja.piittisjarvi(at)redu.fi), puh: 040 549 6274.