Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Puusta liikenteen polttoaineeksi
 -esiselvityshanke

Hankkeen toteuttamisaika 3.9.2018 - 30.9.2020

Hanke-esittely

Suomen tavoite vähentää kasvihuonepäästöjä vuodelle 2030 on 39%. Suurin osa tästä tavoitteesta aiheuttaa paineita vähentää päästöjä liikenteen uusiutuvilla energiaratkaisuilla. Myös nykyisen hallituksen tavoite on saada käyttöön 50000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä. Lapissa käytetään energiaa vuosittain n. 900 milj € edestä. Tästä liikenteen osuus on n. puolet eli 450 milj. €. Nykyinen teknologia mahdollistaa puun kaasuttamisen ja käyttämisen polttoaineena kaasuajoneuvoissa, hajautetussa sähköntuotannossa sekä tuotantona suuremmissa yksiköissä. Fossiilisista polttoaineista aiheutuva pääomapako jäisi Lapin alueelle. Suomessa on paljon metsää, josta voidaan jalostaa polttoainetta tuontipolttoaineen sijaan.

Prosessissa sivutuotteena tulevan lämmön sekä hiilidioksidin käyttömahdollisuudet tukemaan muuta elinkeinoelämää. Vähähiilisyyden ja energiatehokkaiden menetelmien lisääminen ja kehittäminen tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä ja näiden toimintamallien kehittäminen alueellamme on erityisen tärkeää.

Tässä esiselvityksessä on tarkoituksena selvittää puun kaasutukseen liittyviä
ratkaisuja, osaamista, teknologiaa, kustannuksia sekä kannattavuutta liittyen puukaasun (osittain myös biokaasun) käyttöön liikenteen polttoaineena.
 

Mikä tämä hanke on?

 • Hanke on EAKR-rahoitteinen selvityshanke, jolla pyritään estämään liikenteen polttoaineiden (öljy) käytön aiheuttama pääomapako pois Lapin alueelta.
 • Hankkeen saaman rahoituksen summa on 68667 €. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 98096 €.
 • Tällä selvityksellä luodaan pohjaa vähähiilisyyden edistämiseen Lapissa sekä mahdollistetaan paikallisten, uusiutuvien energiamuotojen käyttöä liikenteessä.
 • Yhteistyötä muiden kierto-/biotalouden kanssa
 • Tukee Lapin energiaomavaraisuutta
 • Hankkeessa selvitetään teknologiat ja kustannukset:
 • Puun kaasutuksesta
  • Tuotekaasun puhdistuksesta ja metanisoinnista
  • Polttoaineen tankkausasemasta
  • Synergiahyödyt eri toimijoiden välillä
  • Yhteistyö ja verkostoituminen
  • Kaasumaisen polttoaineen jakeluun liittyvät tekniset toteutukset
  • Selvityksen metanisointilaitteiston yhteensopivuudesta muiden kaasu-maisten biopolttoaineiden kanssa
  • Kustannus ja kannattavuuslaskelman yksiköstä ja kokonaisuudesta
  • Laitteistojen toteutettavuus ja yhteensovittaminen

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Vesa-Matti Ruismäki
Lapin koulutuskeskus REDU
vesa-matti.ruismaki(at)redu.fi
puh. 040 037 7623

Lapin liitto

Euroopan aluekehitysrahasto

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png