Lapin koulutuskeskus REDU

Blogi: Laatu tehdään yhteistyössä!

REDUn johtamisen, toimintamallien ja henkilöstön osaamisen kehittämishankkeet


Ammatillisen koulutuksen kehittämistä tehdään aktiivisesti oppilaitoksissa sekä laajoissa verkostohankkeissa ympäri Suomen.  Näiden kehittämishankkeiden vaikutuspiirissä on satoja koulutuksen järjestäjiä, joiden laadun kehittämistyössä korostuvat tällä hetkellä vahvasti yhteistyö, vertaisverkostot ja yhteisöllisyys sekä aktiivinen palautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen.  REDUssa meneillään olevat organisaation kehittämishankkeet osallistuvat näihin laajoihin verkostoihin, vertaisoppivat näissä verkostoissa ja samalla varmistavat toiminnallaan koulutuksemme laatua kehittämällä oppilaitoksen johtamista, toimintamalleja ja henkilöstön osaamista. Kehittämistyön tavoitteena on tarjota opiskelijoille tasavertaiset mahdollisuudet hankkia ammattiosaamista ja hyviä perustaitoja työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten.

Yhdenvertaiset ja tasalaatuiset ammatillisen koulutuksen ydinprosessit - mitä vertaisoppiminen verkostoissa tähän tarjoaa?                     

Ammatillisessa koulutuksessa ovat viime vuosina puhaltaneet uudistavan muutoksen tuulet. Opiskelijoiden yksilöllisiin polkuihin ja entistä tiiviimpään työelämäyhteistyöhön edellyttämä lainsäädäntö on ohjannut meitä uusiin tapoihin toimia. Ydinprosessien kehittämisessä paljon on jo tehty ja työ alkaa näkyä mm. opiskelijatyytyväisyyden paranemisena. Meillä on tietoa, taitoa ja asiantuntemusta, joka ei vielä ehkä jakaannu riittävästi oppilaitoksessa henkilöiden, tiimien tai toimialojen välillä.

Valtakunnallisessa Yhdessä Parasta! -verkostohankkeessa vertaisoppimisella on erityinen rooli. Vertaisoppiminen on vaikuttavaa, ja sen hyödyntämisestä on jo näyttöä ammatillisen koulutuksen toimijoiden parissa. Se on vaikuttava tapa varmistaa ja kehittää henkilöstön osaamista muutoksessa ja on osa oppilaitoksen pedagogista kehittämistä ja laadunhallintaa.  REDU toimii 76 oppilaitoksen verkostossa vertaisoppimalla muilta ja kehittämällä asiakaslähtöistä henkilökohtaistamista ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintatapoja myös aluekoordinaation roolissa (Ks. https://www.redu.fi/yhdessaparasta ). 

Opiskelijat ja työelämä mukaan laatutyöhön

REDUn ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa on rakennettu yhdessä omassa Laatusampo-verkostossa sekä myös muiden kansallisten kehittämisverkostojen kanssa. Kehittämisen keskiössä on ollut asiakaslähtöisyys ja laatutyön tuominen lähemmäksi päivittäistä arjen koulutustoimintaa. REDUssa on otettu käyttöön systematisoidun ja dokumentoidun opiskelijapalautteiden käsittelyprosessi. Olemme tehostaneet palautteen keräämistä, jotta saisimme palautteen yhä suuremmalta osalta opiskelijoitamme. Kehittämistyön tuloksena opiskelijapalautteiden vastausprosentti on noussut valtakunnan huippulukemiin.  Opiskelijoiden antamat aloitus- ja päättöpalautteet käsitellään yhdessä vähintään kerran vuodessa, jonka yhteydessä valitaan ja kirjataan palautteista nousseet kehittämisen kohteet ja niiden ratkaisutoimenpiteet. Viimeistään vuoden päästä tarkistetaan valittujen toimenpiteiden vaikutus tuloksiin. Jo nyt näyttää siltä, että systemaattinen palautteiden käsittelytapa tuottaa tulosta – etenkin päättävien opiskelijoiden tyytyväisyys näyttää lisääntyvän ja tuloksien osalta olemme ohittaneet entistä enemmän muita koulutuksen järjestäjiä. Tämä on myös merkinnyt sitä, että opiskelijapalautteiden perusteella REDUlle myönnettävä rahoitus on lisääntynyt laatutyön tuloksena. Kuluvan vuoden aikana REDUn toimialoilla on käynnistynyt nimettyjen laatuvastaavien työ. Tavoitteena on entisestään vahvistaa hankkeessa kehitettyjen menettelytapojen edelleen kehittämistä toimialoilla ja vakinaistaa toimintaa myös jatkossa.

Kuluvana vuonna REDU ottaa käyttöön uuden valtakunnallisen työelämäpalautejärjestelmän. Järjestelmän avulla saamme toiminnastamme suoraan palautetta työpaikkaohjaajilta ja työnantajien edustajilta työpaikalla järjestettävien koulutusjaksojen jälkeen. Jatkossa tavoitteena on rakentaa myös työelämäpalautteen käsittelyyn systemaattinen menettelytapa, jonka kehittämistä on tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa (Kts. https://www.redu.fi/laatusampo7 ).

Myös kansallinen urheiluopistoverkosto on vuodesta 2015 lähtien tehnyt aktiivista laadunhallinnan kehittämistyötä verkostoyhteistyönä. Kehittämisen keskiössä on laadunhallinta, asiakaslähtöisyys, jatkava parantaminen ja tiedolla johtaminen. Kehittämistyön tuloksena rakennettu asiakaslähtöinen laadunhallinnan strategia, prosessikuvaukset ja toimintatavat jalkautetaan oppilaitosten arkeen verkostossa luodun jalkautusmallin avulla. Kehittämistyötä on tehty verkoston tuella, yhdessä tekemällä ja osaamista jakamalla – vertaisoppien. Myös opiskelijoiden ja työelämän osallistaminen osaksi laadunhallintaa on ajankohtaista ja vahvistaa yhteistä ymmärrystä tehdystä laatutyöstä ja sen tavoitteista (Kts. https://www.redu.fi/juupeda ).

Tulevaisuuden johtaminen - muutosjohtamista ja vertaisverkostoja alati muuttuvissa toimintaympäristöissä

Johtamisen kehittämisen ytimessä on organisaation toimintakulttuurin johtaminen, pedagoginen johtaminen sekä palvelujen johtaminen erilaisilla toimenpiteillä. Keskiössä on myös muutosjohtaminen ja johtamisosaamisen arviointi. REDUn johto tekee kehitystyötä omassa organisaatiossa sekä osana kansallista laajaa hankeverkostoa webinaareissa ja työyhteisövalmennuksissa, joihin on osallistunut myös opetus- ja ohjaushenkilöstöä (Kts.   https://www.redu.fi/vertaansavaillla ). 

Toimintakulttuurin muutosjohtaminen ja sen kehittäminen yhdistyy hankeyhteistyönä REDUn henkilöstön hyvinvointia vahvistavaan kehittämistyöhön piloteiksi valikoituneilla toimialoilla (Kts. https://www.redu.fi/hyvinvointiajohtamisella ). Kehittämistyön keskiössä on oppilaitosyhteisön työhyvinvointia tukevan organisaatiokulttuurin muotoutuminen alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Samalla tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisiä toimintamalleja hyvinvointia tukevalla johtamisella. Syksyllä 2021 järjestettävien työpajojen teemoina ovat muutoskyvykkyys, ennakointi työn organisoinnissa, oman työn johtaminen ja ajanhallinta.

Organisaation kokonaisvaltaisen turvallisuuskulttuuriin näkökulman kehittämistyöhön tuo Turvataitaja -hankkeen aloittama kehittämistyö (Kts. esim. https://rokki.redu.fi/turvallisuus/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Ergonomia.aspx - sisäinen linkki - toimii vain henkilökunnalle). Kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuusosaamista ja mallintaa tapoja tehdä työtä turvallisesti.  

Organisaation kehittämishankkeilla vastataan toimintaympäristön muutoksiin – laadukkaat pedagogiset mallit

Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöt monipuolistuvat ja digitalisaation myötä muuttuvat monimutkaisempaan suuntaan. Erityisesti tekniikan aloilla REDUssa kehitetään oppimisympäristöjä tukemaan opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutumista.  Samalla meneillään oleva hanketyö vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja kykyä hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä pedagogisesti mielekkäällä tavalla sekä hyödyntää digitaalisuuden tuomia uusia oppimisen ja osaamisen hankkimisen mahdollisuuksia sekä tapoja oppia ja osata uutta (Kts. esim.   https://www.dropbox.com/sh/oyoqx96nscget20/AACdUe8AX95K9HrAcEm2iqHpa?dl=0 ).

 
Kirjoittanut: RitvaVartiainen (toim.), Pertti Heikkilä, Timo Kalmakoski, Henna Poikajärvi, Pia Aikio, Tarmo Aittaoja ja Tiina Karisaari

Julkaistu: 19.8.2021 12:54
 

Lisää blogeja >>
REDU-etusivulle >>