Lapin koulutuskeskus REDU

Blogi: Sisäinen viestintä ja työhyvinvointi

Matkailu- ja palvelualan yritysten keskeiset kompastuskivet


Saatko esimieheltäsi palautetta hyvin tehdystä työstä? Panostetaanko työhyvinvointiin yrityksenne jokapäiväisessä toiminnassa? Tiedottaako johto tarpeeksi tärkeistä asioista ja muutoksista? 

Muun muassa näitä kysymyksiä NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla -hanke esitti lappilaisille matkailu- ja palvelualan työntekijöille. Alan yrityksille toteutettiin työnantajakuva- ja työtyytyväisyyskyselyt peräkkäisinä vuosina 2020 ja 2021. Hanke kannustaa ja auttaa yrityksiä kehittämään työnantajakuvaansa työhyvinvointilähtöisesti, suunnitelmallisesti ja osana liiketoimintaa. Ensimmäisenä vuonna kyselyihin vastasi viidestä yrityksestä yhteensä 81 työntekijää, toisena vuonna vastaajia oli 103. 

Kyselyistä nousi luonnollisesti esiin yrityskohtaisesti kehitettäviä teemoja, mutta vastauksista löytyi myös yhdistäviä kehityskohteita. Niin monivalintakysymyksissä, kuin vapaamuotoisessa kommenttiosiossa annetut palautteet korostivat molempina vuosina kahta pääteemaa: työssä jaksamista ja viestinnän toimivuutta. Erityisesti yrityksen sisäisen viestinnän kehittäminen ja työhyvinvointiin panostaminen nousivat jollain tasolla esiin jokaisessa kyselyyn vastanneessa yrityksessä.

Myös näkemykset etenemismahdollisuuksista, ja siitä, näkeekö työntekijä olevansa samassa työpaikassa kahden vuoden kuluttua, arvotettiin verrattain matalin pistein. Näkemyksiä voi selittää paitsi matkailualan sesonkiluonteisuus, myös koronapandemian aiheuttama epävarmuus työmarkkinatilanteesta.
Matkailu- ja palvelualan yrityksistä löytyi myös onnistumisten osalta selkeitä yhteneväisyyksiä: yrityksestä riippumatta vastuuta koettiin saatavan tarpeeksi, työn tavoitteita pidettiin selkeinä ja työkavereiden keskinäinen kohtelu koettiin erityisen reiluna. Viimeisin teema kertonee ainakin alan työntekijöiden toimivasta, keskinäisestä dynamiikasta ja hyvästä työilmapiiristä. Matkailu- ja palvelualan työ koettiin pääsääntöisesti merkitykselliseksi ja 85% vastaajista suosittelisi työpaikkaansa muille.

Yleisellä tasolla työnantajakuvan voidaan nähdä muodostuvan neljästä teemasta: asiakaskokemuksesta, työntekijäkokemuksesta, viestinnästä ja vastuullisuudesta. Kyselyiden perusteella alan työnantajakuvaa tulisi lähteä kehittämään erityisesti työntekijäkokemuslähtöisesti: panostamalla työhyvinvointiin, perehdyttämisprosessiin ja työnantajan puolelta koettuun arvostukseen. Osaava henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi – ja näin ollen työhyvinvointiin panostaminen investointi, joka maksaa itsensä takaisin. 

Kyselytulokset antavat arvokasta tietoa siitä, millaisin toimin hanke voi entisestään auttaa yrityksiä kehittämään työnantajakuvaansa. NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla -hanke on tehnyt pitkäjänteistä työtä yritysten kanssa jo vuodesta 2019 tarjoamalla koulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Hanke on järjestänyt esille nousseiden tarpeiden perusteella erilaisia valmennuksia ja työpajoja liittyen mm. rekrytointiin, perehdyttämiseen, sosiaalisen median markkinointiin, asiakaspalveluun ja työhyvinvointiin. Kehitystyötä jatketaan hankkeen tiimoilta edelleen vuoden 2022 loppupuolelle saakka.

NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla -hanke (Euroopan sosiaalirahasto), Lapin koulutuskeskus REDU
 

 
Kirjoittanut: Mirva Akkanen, Maria Kanala ja Anne Saahkari

Julkaistu: 11.8.2021 9:36
 

Lisää blogeja >>
REDU-etusivulle >>