header image header image

Työyhteisö tukee ja ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden työelämään

Vahvempaa ammattitaitoa työstä

Aidoissa työympäristöissä ja -tilanteissa opiskelija hankkii käytännönläheisesti laajempaa ja syvällisempää ammatillista osaamista. Työtä tekemällä hän oppii, miten asiat tehdään ja mikä toimii. Opiskelija oppii kehittämään työtään, asettamaan tavoitteita ja oivaltamaan uusia ratkaisuja. Hän kasvaa ammattilaiseksi, jolla on mahdollisuus vaikuttaa ja olla luomassa uutta tietoa, taitoa ja osaamista.

Jokaisella meistä on osaamista, jota tarvitaan yhteiseen käyttöön. Opiskelija oppii tunnistamaan osaamisensa, oppii arvostamaan sitä ja tukemaan sen kehittymistä osana työpaikan työyhteisöä. Oman yksilöllisen osaamisen tunnistaminen on tärkeä askel opiskelijan polulla kohti tulevaisuuden ammattilaisuutta – hän oppii tekemällä, kokemalla, oivaltamalla ja työyhteisön tuella.

Koulutus- tai oppisopimuksella työtä tehden

Työelämässä opiskelija hankkii ammattiosaamista käytännönläheisesti aidoissa työympäristöissä ja -tilanteissa. Hän voi hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella tai yhdistellä näitä joustavasti opintojen aikana. Koulutussopimuksella opiskelija ei ole työsuhteessa, kun taas oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen – opiskelija on päätoiminen työllinen ja saa palkkaa osaamisen hankkimisen ohella.

Ammattiosaamisen hankkiminen työelämässä suunnitellaan aina osana opiskelijan henkilökohtaista HOKSia omaohjaajan kanssa. Opiskelijan asettamat tavoitteet perustuvat tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Työyhteisön tuella ja ohjauksella

Opiskelijan työpaikkaohjaaja on oman alansa ammattilainen. Hän tuntee opiskelijan oppimistavoitteet ja niihin liittyvät ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Ohjaus suuntaa osaamisen hankkimista ja tekee siitä merkityksellistä – opiskelija kokee, oivaltaa ja pääsee tekemään.

Työpaikkaohjaajan tuella ja ohjauksella opiskelija:
- perehtyy työpaikan käytöntöihin, sääntöihin ja työturvallisuuteen
- tekee koulutus- ja oppisopimuksen
- keskustelee työtehtävien riittävyydestä ja monipuolisuudesta saavuttaakseen ammattitaitovaatimukset
- saa ja antaa palautetta työstä
- valmistautuu näyttämään osaamisensa

Ryhdy kehittämään ohjaustaitojasi yhteistyössä työpaikkojen kanssa!

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif