Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

Osaamo – kohtaantoa edistämässä

Osaamo – kohtaantoa edistämässä -hankkeella haetaan ratkaisuja työelämän kohtaantohaasteisiin ja työllisyysasteen nostamiseen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Rovaniemen kaupunki ja osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU. Hanke toteutetaan tiiviissä kumppanuudessa Lapin TE-toimiston ja muun työllisyyden edistämisen verkoston kanssa.

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen päätavoite on kohtaannon edistäminen. Siihen pyritään vastaamaan kehittämällä ohjaamomaista, työllisyyttä edistävää ekosysteemiä seuraavien tavoitteiden kautta:

  1. kohtaannon haasteiden tarkempi tunnistaminen
  2. työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisen mahdollistaminen sekä sitä tukevan toimintamallin kehittäminen
  3. työllisyyttä edistävien palveluiden vaikuttavuuden lisääminen. Työllisyyttä edistävät palvelut jaetaan kolmeen osa-alueeseen: työllistymistä tukeviin palveluihin, osaamisen kehittämisen palveluihin ja työnantajien rekrytoinnin tukemisen palveluihin.
  4. toiminnan arviointi ja toimijaverkoston oppiminen

Työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista varten rakennetaan kasvokkaisen kohtaamisen mahdollistava tila, Osaamo. Osaamo tuo työllistymistä tukevat palvelut saataville yhdelle luukulle kasvokkain, jalkautumalla ja digitaalisesti. Tarvittaessa työnhakijan ja työnantajan tueksi tuodaan työllistymistä tukevia palveluita ja ratkaisuja sekä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Näkyville tuodaan palkkatyön ohella myös erilaisia muita työllistymisen muotoja, kuten yrittäjyys ja itsensä työllistäminen. Kaikki hankkeen toteuttajaorganisaatiot tuovat resurssejaan kyseiseen tilaan. Lisäksi mm. TE-toimisto, KELA ja kaupungin työllisyys- ja elinvoimapalvelut tuovat palveluja samoihin tai rinnakkaisiin tiloihin. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä 3. sektorin ja erilaisten hankkeiden kanssa.

Kohderyhmä:

Hankkeen tarjoaman alustan – Osaamon – toiminta on kaikille avointa. Asiakastyö keskittyy työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin (ml. uraohjaus ja osaamisen kehittäminen) sekä toimijaverkoston kehittämiseen. Kohderyhmään kuuluvat pääasiassa yli 30-vuotiaat työllistämis- ja koulutusvaiheessa olevat työnhakijat, potentiaaliset työllistäjät, erityisesti mikro- ja pk-yritykset sekä verkoston toimijat.

Tulokset:

Hankkeen tuloksena kohtaannon haasteet ja ratkaisut tunnetaan nykyistä paremmin. Osaamo on työnhakijoiden, työnantajien ja toimijoiden tuntema kohtaamispaikka, joka tuottaa ratkaisuja ihmisten työllistymistä ja jatkuvaa oppimista koskeviin kysymyksiin sekä osaavan työvoiman saatavuuteen. Hankkeen tuloksena työllisyyden edistämisen voimavarat ovat aiempaa tehokkaammin käytössä. Kohtaantoa edistävä ekosysteemi ja parhaat käytännöt jäävät elämään ja mukautuvat edelleen asiakastarpeiden mukaisesti.

Varsinaisessa hankkeen asiakkuudessa tuetaan työllistymisessä 800:aa, pääasiassa yli 30-vuotiasta työnhakija-asiakasta ja 105:tä työnantaja-asiakasta. Työttömistä työnhakija-asiakkaista vähintään 270 työllistyy hankkeen aikana ja työnantajien kokemus rekrytointiin ja työvoiman saatavuuteen liittyvistä ongelmista vähenee.

Hankkeen kesto: 1.1.2020-31.12.2022
Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto ESR
Budjetti: 160 758 € (REDUn osuus)

Lisätietoja:

Helinä Luiro
Hankekoordinaattori, ohjausalan asiantuntija
puh. 040 574 1345
helina.luiro(at)redu.fi

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png    Vipuvoimaa EU:lta  ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png

REDU-logo-vaaka-plain-www.png lapinamk_rgb.jpg  LaY_keskitetty_SRGB_web.png

Esite