Hankesivut -ennen 1.9.2021 päättyneitä hankkeita.

LapinTNObanneri 452px.jpg

Lapin TNO-palvelut

1.7.2015 - 31.12.2017 (ESR)

Lapin TNO-palvelut -projektissa kehitetään Lapin yhteiset, helposti saavutettavat ja käytettävät tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (TNO), jotka tukevat jatkuvaa oppimista elämän eri tilanteissa. 

Projektissa:
- Luodaan 2 - 3 yhteistä TNO-palvelutuotetta yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
- Kehitetään TNO-toimijoiden osaamista palvelutuotteiden käyttöönottamiseksi.
- Lanseerataan TNO-palvelut niin, että asiakkaat kiinnostuvat palveluista ja käyttävät niitä.
- Rakennetaan toimivat yhteistyömallit TNO-toimijoiden kesken.
- Päivitetään Menestyjäksi Lapissa - TNO -strategia ja laaditaan sen toimeenpanosuunnitelma.

Projektin toimenpiteet kohdistuvat:
- henkilöihin, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa
- henkilöihin, jotka ovat siirtymävaiheessa liittyen osaamisen hankkimiseen ja kehittämiseen ja/tai työelämään
- Lapin TNO-toimijoihin

Lapin TNO-palvelut -projektin tuloksena:
- TNO-verkostolla on 2 - 3 yhteistä tuotteistettua TNO-palvelua.
- TNO-toimijoiden osaaminen on kehittynyt ja TNO-palvelut on otettu käyttöön.
- Asiakkaat käyttävät TNO-palvelutuotteita.
- TNO-verkostolla on toimivat yhteistyömallit muiden TNO-palveluja tuottavien tahojen kanssa. 
- Menestyjäksi Lapissa - TNO -strategia on päivitetty ja toimeenpanosuunnitelma on laadittu.

Osaavan verkoston tuottamana henkilöt ja työelämän organisaatiot saavat oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaista tietoa, neuvontaa ja ohjausta sekä tukea koulutus- ja työelämäsiirtymissä. Tämän johdosta he pystyvät tunnistamaan ja hyödyntämään koulutus- ja työelämämahdollisuuksia. Toimivilla TNO-palveluilla vähennetään koulutuksen keskeyttämisiä ja edesautetaan opintoaikojen lyhenemistä, nopeampaa siirtymistä koulutukseen ja työuralle, työurien pidentymistä sekä ammatillista liikkuvuutta työmarkkinoilla. 

Projektissa kehitetyt TNO-palvelutuotteet jäävät pysyviksi palveluiksi. Yhteiseen palvelutuotantoon sitoudutaan palvelusopimuksella. 

Päätoteuttaja: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Osatoteuttajat: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin matkailuopisto, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Lapin yliopisto 
 

Menestyjäksi Lapissa 2

1.2.2014–31.1.2015 (ESR)

Menestyjäksi Lapissa 2 – projekti perustuu Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen ja Lapin Opin ovi -projekteissa laadittuun, mallinnettuun ja toimeenpantuun maakunnalliseen aikuisten TNO-palvelujen strategiaan. Projektin toiminta tähtää asiakaslähtöiseen, uudistuvaan palveluosaamiseen tieto-, neuvonta- ja ohjaustoiminnassa.

Projektilla syvennetään koulutusorganisaatioiden verkostomaista tieto-, neuvonta- ja ohjaus (TNO)– toimintaa ja TNO-toimijoiden sitoutumista sekä haetaan keinoja viedä TNO-toimintaa asiakaslähtöiseen työelämäyhteistyöhön. Projektissa huomioidaan työelämätahojen näkemys ja tavoitteena on saada työelämä mukaan koulutusorganisaatioiden TNO-toimintaan.

Toimintamallista on edetty verkostoyhteistyöhön perustuvaan toimintajärjestelmään, jolla Lapin TNO-palveluja toteutetaan. Toimintajärjestelmä on kuvattu solmituissa Lapin TNO-palvelujen kumppanuussopimuksissa ja Lapin ELO – Jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteistyötyhmän (ELY) toimintasuunnitelmassa. Kuvaus löytyy myös www.lapintno.fi – sivustolta.

Lapin TNO-palveluissa toimii maakunnallinen TNO-palvelujen koordinaatioryhmä ja seutukuntakohtaiset alueryhmät. Yhteisinä työvälineinä ja osaamisen jakamisen sekä kehittämistyön välineinä ovat www.lapintno.fi -sivusto ja sivustolle upotettu sähköinen Lapin TNO-toimijat verkostokartta.

Menestyjäksi Lapissa 2- projektin päätoteuttaja on Lapin matkailuopisto ja osatoteuttaja Ammattiopisto Lappia. Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta ohjaa Lapin ELO – Jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteystyöryhmä.
  

www.lapintno.fi
www.opinovi.fi/menestyjaksilapissa
www.facebook.com/menestyjaksilapissa

Menestyjäksi Lapissa - Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen

1.2.2012-31.1.2014 (ESR)

Menestyjäksi Lapissa -hankkeen tavoitteena on toimeenpanna Lapin Opin ovi -hankkeessa valmistellun maakunnallinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia. Tavoitteena on rakentaa lappilainen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen palvelumalli sekä kehittää maakunnallinen verkostoyhteistyöhön rakentuva tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen toimintamalli. Lisäksi hanke koordinoi verkosto-organisaatioiden TNO-palveluhenkilöstön koulutuksia ja osaamisen uudistamista.

Hankkeessa kootaan maakunnallinen TNO-palvelujen koordinaatioryhmä, joka kehittää ja kokeilee projektihenkilöstön kanssa erilaisia TNO-palvelukokeiluja. Lisäksi hankkeessa muodostetaan maakunnallinen ohjaajaverkosto, ja luodaan sille yhteinen toimintamalli. Projektissa kehitetään verkkopohjainen ympäristö tiedon ja osaamisen jakamisen sekä kehittämistyön välineeksi.

Menestyjäksi Lapissa -hankkeen päätoteuttaja on Lapin matkailuopisto ja osatoteuttaja Ammattiopisto Lappia. Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY-keskus. Hanketta ohjaa Lapin elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteystyöryhmä.


Synergiaa kv-ohjaukseen - Ammatillisen oppilaitoksen kansainvälisen ohjauksen kehittäminen

20.6.2013-31.5.2015 (Opetushallitus)

Osaamisperusteisen opetuksen ja yksilöllisten joustavien opintopolkujen mukaisesti suomalaisen koulutuksen järjestäjän tulisi aktivoida ja parantaa liikkuvuusjaksojen näkyvyyttä ja tarjontaa opiskelijalle. Liikkuvuusjakso tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus opiskelijoille siten, että se on pitkäjänteisesti suunniteltu ja toteutettu osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Ohjaus ennen liikkuvuutta, sen aikana sekä sen jälkeen tulee olla monipuolista ja vuorovaikutteista. Ohjauksen työkaluja ja menetelmiä edistetään ja monipuolistetaan.

Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa ja luoda työkaluja kansainvälisen oppimisen ja osaamisen hankinnan ohjaukseen. Kansainvälisen osaamisen kerryttäminen ja hankinta pyritään saamaan tasa-arvoiseksi kotimaassa tapahtuvan osaamisen hankinnan ja työssäoppimisen kanssa ja näin luonnolliseksi osaksi ohjaushenkilöstön työnkuvaa ja tehtäviä.

Kansallisesti koulutuksen järjestäjät oppivat toisiltaan rakennetussa verkostossa. Hankkeen aikana luodaan kansallinen verkosto opinto-ohjaajien, ryhmänohjaajien ja kv-toimijoiden kesken.

Tavoitteet

•  Aktivoida ja parantaa liikkuvuusjaksojen näkyvyyttä ja tarjontaa opiskelijalle.
•  Kansainvälisyys osana suunnitelmallista opiskelijan henkilökohtaista ja yksilöllistä opintopolkua.
•  HOPS/HOJKS
• Ohjauksen kehittäminen osana ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja TOP-ohjaajan toimintaa
              -> kansainvälisen oppimisen ja osaamisen hankinnan edistäminen
              -> kansainvälinen liikkuvuus ja kotikansainvälistyminen

 

Tuotettuja materiaaleja:
Materiaalit poistettu sivulta 1.1.2018 alkaen vanhentuneina.

 

 

Yhteyshenkilö:

Satu Leinonen: satu.leinonen@redu.fi
p. 020 798 4420