Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 16.6.2020 - 16.7.2020

OKM:n rahoituspäätökset auttavat REDUn toiminnan kehittämisessä

REDU on saanut tuoreissa OKM:n rahoituspäätöksissä tukea toiminnan kehittämiseen. Rahoitusten myötä tullaan palkkaamaan lisää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä panostamaan työllistymistä tukevien koulutuspalvelujen kehittämiseen verkostoyhteistyössä.

lippu.jpg

Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa erilaiset Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoitusprosessit ovat lisääntyneet ja rahoituspäätöksiä tehdään useissa eri vaiheissa vuoden aikana. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUlle on myönnetty tuoreissa rahoituspäätöksissä merkittävät määrärahat opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen, opetuksen ja ohjauksen tukitoimien kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen.

 

Lisää opettajia ja ohjaajia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille 80 miljoonaa euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Opetuksen ja ohjauksen resurssien lisääminen on Oikeus osata -ohjelman keskeinen toimenpide. REDUlle myönnettiin tukea 9.6.2020 tulleella päätöksellä 1,18M€. Lisärahoitus on jatkoa vuoden 2019 lopussa myönnetylle 20 miljoonan euron rahoitukselle, josta REDU sai tuolloin 330 000 €.

REDUssa on tehty rekrytointisuunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä opettajien ja ohjaajien määrää. Näin ollen ammatillisen koulutuksen laatuun voidaan panostaa entistä enemmän. Rekrytointisuunnitelman pohjaksi on tehty laaja pedagoginen tarkastelu sekä henkilöstö- ja osaamistarpeiden analysointi. Rekrytoinnit tullaan kohdentamaan juuri niille aloille, johon opetuksen ja ohjauksen lisätukitarpeet eniten kohdistuvat.

Opettajia ja opinto-ohjaajia tullaan lisäämään analysoinnin perusteella priorisoiduille aloille. Lisäksi ammatillisia ohjaajia palkataan useille eri aloille, jotta opettajien työpanosta on mahdollista kohdentaa enemmän opetukseen. Lisäksi tavoitteena on rekrytoida kaksi yhteisöpedagogia, jotka tulevat tukemaan nuoria psyykkisessä, sosiaalisessa ja fyysisessä kasvussa sekä tasapainoisessa kehityksessä.  

 

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämistä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn koordinoimalle maakunnalliselle hankkeelle on myönnetty 700 000 euron rahoituspäätös. Opetus- ja kulttuuriministeriö näytti vihreää valoa hankkeelle, joka tullaan toteuttamaan lappilaisten koulutusorganisaatioiden verkostoyhteistyönä. Hankkeen tarkoituksena on vastata alueen elinkeinoissa vallitsevaan osaajapulaan kehittämällä ja edistämällä osaavan työvoiman saatavuutta kuntakokeilun alueella. Hankkeessa kehitetään työvoimakoulutuksena toteutettavan koulutuksen henkilökohtaistamisen toimintamalleja, työllistävyyttä ja koulutusprosesseja. Lisäksi pureudutaan opiskelumotivaation kasvattamiseen ennen opintojen aloittamista erityisesti hakevaa toimintaa kehittämällä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät, joiden koulutustaso on riittämätöntä työelämän vaatimuksiin nähden. Verkostossa mukana olevat oppilaitokset toteuttavat yhdessä moniammatillisen palvelun, jossa valmennuksellisella ja tehostetulla yksilö- ja ryhmäohjauksella edistetään kohderyhmään kuuluvien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Ohjausmallin toimintatapa rakennetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Tämän avulla malli vastaa kunkin työllistettävän työllistymistavoitteisiin sekä työnantajan aitoon työntekijätarpeeseen.

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    16.6.2020

 

Takaisin tiedotearkistoon>