Lapin koulutuskeskus REDU


Tiedotearkisto: 

Julkaisuaika oli 22.6.2021 - 22.8.2021

Tietoa oppivelvollisuudesta

Olemme koonneet tietoa oppivelvollisuudesta ja siihen liittyvästä maksuttomuudesta oheiseen tiedotteeseen. Aiheesta tiedotetaan lisää syksyllä.

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan tänä vuonna 2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran keväällä perusopetuksen 9. luokalta (pääosin vuonna 2005 syntyneet) valmistuneisiin. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Osaamisvaatimusten kasvaessa työllistyminen edellyttää nykyisin vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamista.

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa ammatillista perustutkintoa tai ammattitutkintoa, myös ylioppilastutkintoon osallistuminen katsotaan oppivelvollisuuden suorittamiseksi (mm. kaksoistutkinnon suorittajat). Oppivelvollisuus päättyy ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa. REDUssa nykyisiä nivelvaiheen koulutuksia ovat ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) ja vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppivelvollisille työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA). Syksystä 2022 alkaen VALMA-koulutus poistuu, jonka jälkeen järjestämme tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA). Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Maksuttomuus

Maksuttomuus koskee vain niitä opiskelijoita, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Opiskelijalle maksuttomia ovat:
- opetus (nykyisinkin maksutonta)
- päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
- opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit (opintojen ajaksi)
- opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet (opintojen ajaksi)
- vähintään seitsemän kilometrin pituiset päivittäiset, yhdensuuntaiset koulumatkat
- majoittuminen REDUn asuntolassa opiskelupaikkakunnalla (muu kuin kotipaikka-kunta)
- joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, jäävät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi (OVL 17 § 1 mom). Maksuttomuuteen liittyen REDU luovuttaa opintojen ajaksi henkilökohtaiset tietokoneet ammattilukio-opiskelijoille, sosiaali- ja terveysalan, liiketoiminnan ja verkossa toteutettavan valmentavan koulutuksen oppivelvollisille opiskelijoille. Kaikissa REDUn toimintayksiköissä on käytettävissä tietokoneita, joita voivat käyttää kaikki opiskelijat.

 

Koulumatkatuki

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen liittyen koulumatkatukeen oikeuttavan koulu-matkan yhdensuuntainen pituus on 7 kilometriä. Toisen asteen opiskelijoiden maksuttomat koulumatkat korvataan Kansaneläkelaitoksen maksaman koulumatkatuen kautta. Lisätietoja osoitteessa www.kela.fi/koulumatkatuki.

 

Opiskelijan ja huoltajan vastuu

Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden (OVL 9 §). Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö tämän velvollisuuden, hänet voidaan tuomita oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyönnistä sakkorangaistukseen (OVL 22 §). Valvontavastuun laiminlyönnin arvioinnissa otetaan huomioon huoltajan tosiasialliset mahdollisuudet valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, kuten oppivelvollisen ikä ja itsenäinen asuminen. Mahdollisissa oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyöntitapauksissa koulutuksen järjestäjä taikka asuinkunta voi tehdä ilmoituksen poliisille. Koulutuksen järjestäjä voi myös tehdä asiasta lastensuojelulain mukaisen lastensuojeluilmoituksen, jonka perusteella lastensuojeluviranomaiset päättävät tarvittavista toimenpiteistä. Mahdollisen sakon tuomitsee yleinen tuomioistuin.

Lähteet ja lisätietoa oppivelvollisuudesta (minedu.fi)

Kirjoittanut Henna Jokinen
Julkaistu    22.6.2021

 

Takaisin tiedotearkistoon>