header image header image

Yhteistyöllä uudenlaista ohjausosaamista erilaisissa oppimisympäristöissä

Tavoitteet 

Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA) -hanke on toimintansa aikana tukenut ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista ja osaltaan vahvistanut ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja läpäisyä Lapissa. Eri kouluasteiden välistä toiminnallista yhteistyötä on tavoitteellisesti laajennettu ja sujuvoitettu. Hanke on osaltaan kehittänyt lappilaisten ammatillisen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadintaan ja toimeenpanoon. Toiminnallaan hanke on pyrkinyt joustavoittamaan opiskelijoiden siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta työelämään tai jatko-opintoihin. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen on ollut keskeisenä tavoitteena kaikilla kouluasteilla. 

Toiminta

1. Osaamisen hankkimisen polut erilaisissa oppimisympäristöissä
Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA) -hankkeessa suunniteltiin ja pilotoitiin kuusi erilaista, vetovoimaa, läpäisyä sekä siirtymiä tukevaa osaamisen hankkimisen polkua. Polut toteutuvat osana opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisen kehittämissuunnitelmia (HOKS) ja niissä hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia, ammattitaitoa kehittäviä oppimisympäristöjä:

- Ohjattu Osaaminen -polku/oppimisympäristö 
- Digi ja digiohjaus -polku/oppimisympäristö
- Työpaikat -polku/oppimisympäristö  
- Matkalla yrittäjäksi -polku/oppimisympäristö 
- Kansainväliset oppimisympäristöt - polku 
- Korkeakoulutus -polku/oppimisympäristö 

 

 

 

 

 

 


2. Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä -täydennyskoulutus

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin eri kouluasteiden opettajien ja ohjaushenkilöstön osaamista vahvistava yliopistotason täydennyskoulutus (15 op). Täydennyskoulutus vahvisti osallistujien uudenlaista ohjausosaamista opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laadinnassa, erilaisissa oppisympäristöissä ohjaamisessa sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. 

 

3. Eri kouluasteiden välinen yhteistyö
Hanke toteutti ja kehitti eri kouluasteiden toiminnallista yhteistyötä Lapissa. Kehittämistyö ja yhdessä tekeminen vahvistivat opettajien ja ohjaajien verkostoitumista. Toiminnallisessa yhteistyössä kehittyivät myös erilaiset väylät korkeakouluihin, ohjauksen toimintatavat sekä eurooppalaiseen ja kansalliseen osaamisen viitekehykseen perustuvat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatavat ja käytänteet. 


4. Kehittämistyön tulokset
Hankkeen artikkelijulkaisu Yhteistyöllä uudenlaista ohjausosaamista erilaisissa oppimisympäristöissä  kokoaa yhteen hankkeen aikana saavutettuja kehittämistyön tuloksia, joita rakennettiin eri kouluasteiden vahvassa kumppanuudessa Lapin koulutuskeskus REDUn, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston hanketoimijoiden kesken.

Julkaisu on opas, joka johdattelee opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ohjaustyöhön erilaisissa oppimisympäristöissä. Teos sisältää yli neljäkymmentä artikkelia, joissa tarkastellaan moniammatillisesti opiskelijan ohjauksen prosesseja käytännön pedagogisista ratkaisuista teoreettisiin viitekehyksiin. 

Artikkeleita ovat kirjoittaneet ohjauksen ammattilaiset, eri kouluasteiden asiantuntijat, opettajat ja tutkijat, opiskelijat yksin ja ohjaajansa kanssa sekä johdon edustajat. Artikkelien aiheet ovat syntyneet yhteisessä ja eri osapuolia kunnioittavassa vuoropuhelussa.

Hankkeessa kehitetyt mallit, menetelmät, käytännöt ja työtavat on koottu käsillä olevaan Ohjauksen portaaliin

Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA) -hankkeen toteuttajina ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen toiminta-aika on 1.12.2017–30.9.2020 ja sen rahoittajina ovat Euroopan sosiaalirahasto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu. Tukipäätöksen on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta hallinnoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU).

 

Lisätietoa ja yhteystiedot

Ritva Vartiainen 
Projektipäällikkö, REDU
Puh. 040 847 3676
ritva.vartiainen(at)redu.fi

Lapin koulutuskeskus REDU
Korvanranta 50 
96300 Rovaniemi 

 

Jonna Löf 
Erityisasiantuntija, Lapin AMK
Puh. 040 708 0724 
jonna.lof(at)lapinamk.fi 

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi

 

Katri Kuusela
Koulutuspäällikkö, Lapin yliopisto 
Puh. 040 5161 054
katri.kuusela(at)ulapland.fi 

Lapin yliopisto
Hallituskatu 20 B
96100 Rovaniemi

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif